Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού…» «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, … Continue reading

Και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου (Μιχ.6:8)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «…και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου» (Μιχ.6:8)  Με άγγιξε βαθειά το εδάφιο που διάβασα προσφάτως και που λέγει: «Ο άνθρωπος δε όστις φερθή υπερηφάνως, ώστε να … Continue reading

Τί το καλόν και τί ζητεί ο Κύριος παρά σου…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν… »  «Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να … Continue reading

Η αποτελεσματική ένθερμος προσευχή

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Η αποτελεσματική ένθερμος προσευχή…  «O δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι’ αυτούς;» (Λουκ.18:7)  … Continue reading

Πνευματική αξιολόγηση και πνευματικός προγραμματισμός

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Πνευματική αξιολόγηση και πνευματικός προγραμματισμός  Ι.      ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή: Ένα έτος έχει παρέλθει και ένα νέο έτος είναι επί θύραις. Είναι πολύ φυσικό να θελήσουμε να … Continue reading

Το παράδοξον της γεννήσεως του Ιησού

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Το παράδοξον της γεννήσεως του Ιησού «Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα … Continue reading

Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον…» «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, … Continue reading

Είπε ο άφρων εν τη καρδία αυτού ‘δεν υπάρχει θεος’. . .

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Είπε ο άφρων εν τη καρδία αυτού ‘δεν υπάρχει θεος’. . .  «Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν· έγειναν βδελυροί εις τα έργα· … Continue reading

Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά …

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  “Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά …”  «ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, … Continue reading

Ανασφάλεια και ασφάλεια

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ  «Ασφάλισόν με, δέομαι· γενού εις εμέ εγγυητής πλησίον σου· τις ήθελεν εγγυηθή εις εμέ;» (Ιώβ 17:3) Τα τρομοκρατικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, … Continue reading

Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του ανθρώπου

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιούμαι· διά τούτο σεις, …, δεν απωλέσθητε» (Μαλ.3:6) «διότι η καλωσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος εωθινή ήτις παρέρχεται» … Continue reading

Η Ενότης των Χριστιανών, Σκάνδαλα και Συμφιλίωση

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «…σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης» (Εφεσ.4:1-3). Η ΕΝΟΤΗΣ των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ και ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ Κατά τη διάρκεια της μακράς πνευματικής πορείας μου, … Continue reading

Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού… (2 Κορ.5:10)

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού…» (2Κορ.5:10) Έμπροσθεν του βήματος του Χριστού Καθώς εδιάβαζα τον λόγον του Θεού, η ψυχή μου κατελήφθη από βαθύ … Continue reading

Σπορά και θερισμός

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΜΟΣ «Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει· διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει … Continue reading

Ιεραποστολές (Ιεραποστολικόν έργον)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ «ούτω θέλει είσθαι ο λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου· δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει … Continue reading

Γιάννης Μπαλτατζής, Βιογραφικό / John Baltatzis, Biographical note

Ο Γιάννης Μπαλτατζής, γεωπόνος-γεωργοοικονομολόγος, τέως διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδος, διαμένει στις Βρυξέλλες από το 1976, όπου εργάστηκε ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και μετά στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης: 1. Γράφει χριστιανικά μηνύματα … Continue reading

Ομολογία προσωπικής πίστεως [GR. FR. EN.]

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   «Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού» (Πράξ.4:33) Ένα πολύ μικρό μέρος της προσωπικής μου ομολογίας Η αναγέννησή μου βασίστηκε … Continue reading

Βασικά σημεία της μαρτυρίας μας

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ  Εδώ και λίγες εβδομάδες, καθώς διάβαζα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, η προσοχή μου αιχμαλωτίστηκε από τα εδάφια 30 και 31 του … Continue reading

Διαφθορά, ακεραιότητα και προειδοποιήσεις

     «Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Διότι ημείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν (νερώνουμε) τον λόγον του Θεού, αλλ’ ως από ειλικρινείας, αλλ’ ως από Θεού κατενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ» … Continue reading

Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται… (Λουκ.14:18)

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται…» (Λουκ.14:18) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ Η παραβολή του μεγάλου δείπνου (Λουκ.14:16‑24) Εισαγωγή Οι πολυάριθμες δοκιμασίες που η οικογένεια και εγώ ο ίδιος περάσαμε … Continue reading

Τα Εργα του Νόμου και ο Νόμος του Χριστού

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ποίοι είναι πράγματι ενώπιον του Θεού· επίσης, δεν έχουν νοιώσει την ανάγκη του ελέους … Continue reading